Er masturbasjon lov?

BESTEMMELSEN ANGÅENDE MASTURBASJON

Masturbasjon er Haraam (forbudt)

Dette er bestemmelsen fra de fire Madhaahibs : Maliki, Shafee, Hanafee og en riwaayah (fortelling) fra Imaam Hanbalee.

De har trukket sine konklusjoner fra følgende beviser:
BEVISER FRA QURAN

*Allah Taala sier:
– Og de som vokter sine private deler fra sine koner og de (slavejentene) som de er berettiget – de blir ikke bebreidet. Så den som søker hinsides dette (som er lovlig), de er syndere.

Den tilsiktede meningen av disse Aayatene er klar. Allah Taala har priset de troende for å vokte sine private deler fra det Han har gjort forbudt for dem. Allah har tilatt dem å nærme seg sine koner og slavejenter.
Deretter, disse ord av Allah Taala følger: Den som søker hinsides det som er tillatt er undertrykkere som overskrider fra Halaal (lovlig) mot Haraam (forbudt).

Hafiz ibn Katheer (RA)skriver Imaam Shaafee (RA) og de som har sagt seg enig med han har konkludert med at masturbasjon er Haraam fra denne Aayat. ‘Han sier: ‘Masturbasjon er ekskludert fra disse to typer som Allah har gjort Halaal, koner og slavejenter.
*Likeledes, disse Fuqahaa (Jurister) har dratt sine konklusjoner fra følgende Aayat: ‘Og de som ikke finner midler for giftemål skal forbli ærbar til Allah gir dem midler fra Hans Nåde.
Denne Aayat viser at masturbasjon er Haraam av to grunner: For det første, i denne Aayat har Allah Taala befalt kyskhet og, i følge prinsippene av Fiqh, en befaling truer til Wujoob (forpliktelse, obligasjon). Derfor er å forbli ærbar Waajib (obligatorisk) og der kyskhet er Waajib, blir det Waajib å avstå fra det som er motsatsen, for eksempel, utroskap, utukt, og sodomi. Dette er på grunn av at obligatorisk kyskhet ikke vil bli virkeliggjort untatt ved full avstand fra alt som er motsatsen av kyskhet.
For det andre: i denne Aayat har Allah Taala gjort kyskhet obligatorisk for de som ikke har mulighet til å utføre Nikah. Her har ikke Allah Taala fastlått noen forbindelse eller link mellom giftemål og kyskhet. Derav viser dette at masturbasjon skal være Haraam. Og formodet at masturbasjon skulle vært tillatt, da ville Allah Taala nevnt dette her fordi dette var stedet for redegjørelse. Allah Taalas vedvarende stillhet angående det på en plass som anmoder dens forklaring, forkynner at masturbasjon er Haraam.
Imaam Qurtubi (RA) har skrevet i Tafseeren av denne Aayat: ‘Og når Allah Taala ikke har fastslått noen orden melom Nikah of kyskhet, viser dette at unntatt disse to er alt annet Haraam. Likevel, denne Hurmat (ulovlighet) inkluderer ikke slavejenter, fordi en annen befaling fra Quran har gjort dem Mubaah (lovlige); ‘Som de er berettiget (slavejenter)’ Derfor,på denne måten har det kommet et tillegg ang slavejenter. Masturbasjon forblir dog Haraam.
‘De som søker hinsides dette (koner og slavejenter) er syndere.’
(Maarij 31)
Under Tafseeren av denne Aayat, skriver Qaadhi Thanaullah Paani Patti:
‘Imaam Baghavi har fra denne Aayat sluttet at masturbasjon er Haraam.’
BEVIS FRA AHAADITH
* På samme måte har Fuqahaaene dratt sine konklusjoner fra en Hadith berettet av Abdullah bin Masood (RA) i Bukhari og Muslim. Han beretter at Rasulullah (SAW) sa, ‘ Å ungdom! Den av dere som kan gifte seg burde gjøre det fordi det holder blikket senket og det beskytter de private deler. Og den som ikke kan gifte seg burde gjøre det obligatorisk for seg selv å faste fordi det bryter lyst.’
Nabi (SAW) dirigerte den som ikke er kapabel til å bære byrden av Nikah mot Sawm (faste). Hvis antatt at masturbasjon var tilatt ville Rasulullah (SAW) nevt det ved dette tilfelle. Men Rasulullah (SAW) forble stille. Derfor indikerer dette at masturbasjon er Haraam fordi taushet ved stedet som anmoder forklaring gir mening av restriksjon.
* Noen av Fuqahaa har dratt sine konklusjoner fra en fortelling berettet av Hasan bin Arfah at Nabi (SAW) sa, ‘ Syv personer er slike at Allah ikke vil se på dem på Dagen av Qiyaamat, Han vil heller ikke gjøre dem rene, ei heller inkludere dem med de lærde og Allah vil føre dem inn i Jahannam. De vil komme inn i Jahannam først unntatt de som angrer. For de som angrer, Allah vil akseptere deres anger.
1.En person som masturberer.
2.En person som utøver handlinger av sodomi.
3.Den personen som handlinger av sodomi blir utført på.
4.En vedvarende dranker.
5.Personen som slår sine foreldre så mye at de påberoper hjelp.
6.Personen som gjør sin nabo så fortred at de forbanner han.
7.Den som begår utroskap med sin nabos kone. (Ibn Katheer vol. 5 p. 458)
Hadhrat Anas (RA) beretter at Rasulullah (SAW) sa, ‘Den som utfører Nikah med sine hender (masturberer) er forbannet. (Tafseer Mazhari vol. 12 p. 94)
UTSAGN FRA VÅRE GUDFRYKTIGE FORGJENGERE ANGÅENDE MASTURBASJON
* Saeed bin Jubayr (RA) forteller at Rasulullah (SAW) sa, ‘Allah Taala vil påføre straff på en gruppe mennesker fordi de lekte med sine private deler.’
* Attaa (RA) sier, ‘Noen mennesker vil bli gjenopplivet i en slik tilstand at deres hender vil være svangre, jeg tror de er de som masturberer.’

Share