Witr salaah 3 eller 1?

SALAAT UL WITR I FØLGE KORANEN OG HADITH

Bakgrunn til denne artikkelen

Assalamo Alaikom kjære leser!

Grunnen til at jeg skriver denne artikkelen om salaat ul witr (witr bønnen) er fordi de som følger koranen og hadith slik forstått av hanafi jurister ofte blir misforstått eller pga lite kunnskap i islam, havner ofte i fella at hanafi lærde hadde lite kunnskap eller at de baserte seg på svake eller feil ahaadith.

Inshallah dere vil se at følgere av hanafi lovskolen følger koranen og hadith og ingenting annet inshallah!

SALAAT UL WITR

Imam Abo Hanifah r.a. sier at witr er wajib.

Alle andre 3 imamer og sahibain (hans to største elever Imam Mohammad As Shaibani, Imam Abo Yousof r.a.) sier sunnah muakkadah.

 

Beviset som Imam Abo Hanifah r.a. har som grunnlag for uttalelsen er følgende:

 

Hadith nr 1:

Uten tvil har Allah Ta’aala gitt oss en ekstra bønn, hør godt etter det er witr bønnen. Be den mellom isha til fajr tiden (daggry).

(Abo Dawood, Tirmidhi, Ibn Majah)
[Denne hadithen er nevnt av 8 sahaabah. Imam Haakim sier den er sahih. Referanse: Al-Fiqh Ul-Islami Wa Adillatoh Volum 2 Side 1010]

 

Det er flere ahaadith, noen få nevnes her:

 

Hadith nr 2:

Witr er haqq (viktig og riktig), en som ikke ber witr er ikke en av oss.

[Ahmad, Abo Dawood, Hadith er hasan]

 

Hadith nr 3:

Abo Tamim Al-Jaishani sier at Amr Ibn Al-Aas r.a. ga khutbah til folk på fredag og sa: “Abo Basrah fortalte meg at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam sa:

”Uten tvil så har Allah Ta’aala gitt dere en ekstra bønn og det er witr,

BE den mellom isha og fajr”

Abo Tamim r.a. sier at Abo Dhar r.a. tok hånda mi og gikk til masjid der Abo Basrah r.a. satt og spurte: “Har du hørt fra Profeten det Amr sier?”

Abo Basrah r.a. sa: “Ja, jeg har hørt det selv fra Profet Mohammad sallalaho alaihi wasallam.”

[Ahmad, Haakim, tabrani, Aathar As Sunan og sanad er sahih, referanse Ilaa us sunan vol 6 s.9]

 

Jeg fant 20 ahaadith som kan leses i ilaa us sunan volum 6 side 3-27.

I alle ahaadith står det enten med “amr” (ordre, befalende) setninger som tyder på viktigheten av å be salaat ul witr.

 

BEVIS PÅ HANAFI WITR

Mange sier at måten hanafi ber witr er imot sunnah, men slik er det ikke. Det er mangel på kunnskap. Ved å lese ett par hadith bøker så kan man ikke bli lærd. Witr slik hanafiyyah ber er sunnah og det skal jeg bevise med å henvise til kilder fra ahaadith.

Før jeg skriver bevisene så er det viktig å vite at måten å be witr på er at man ber 3 rakaah i en salaah, ikke noe salaam etter 2 rakaah. Man sitter ned i tashahhod etter 2 rakaah. Før man går i rokoo i 3 rakaah så sier man Allaho Akbar og tar hendene til ørene og deretter leser dua qunoot.

 

Hadith nr 1:

Aisha r.a. sier at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam pleide ikke å (avbryte med) gjøre salaam etter 2 rakaah i witr.
[Nasai, haakim og sier sahih på bukhari og muslim sin standard]

 

Hadith nr 2:

Aisha r.a. sier at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam pleide å be 3 witr, og gjorde ikke salaam men i den siste rakaah.
[Haakim sanad er hasan, han sier at Omar Ibn Khattab r.a. pleide å be slik og Madinah folk tok det fra ham]

 

Hadith nr 3:

Abdullah Ibn Abo Qais r.a. sier jeg spurte Aisha r.a. hvor mange rakaah witr pleide Profet av Allah sallallaho alaihi wasallam be?

Hun r.a. svarte: 4 pluss 3, 6 pluss 3, 8 pluss 3, 10 pluss 3. Han pleide ikke å be mer enn 13 og ikke mindre enn 7.

[Ahmad, Abo dawood, Tahaawi og sanad er hasan]

 

Hadith nr. 4:

Amrah r.a. sier at Aisha r.a. sa at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam pleide å be 3 rakaah witr, pleide å lese sabbihisma (surah aala) og i andre rakaah qul yaa ayyohal kaafiroon og i tredje alle tre qul (ikhlaas, falaq og naas).

[Darul qutni, tahaawi, haakim og sier den er sahih, Aqeeli r.a. sier at slik rapportering fra Ibn Abbas r.a. og Obai Ibn Kaab r.a. uten surah falaq og naas er mer sahih]

 

Hadith nr. 5:

Abo Salimah r.a. sier at jeg spurte Aisha r.a. hvordan var Profetens salaah tahajjod (nattebønnen) så sa hun:

“Han pleide ikke å be mer enn 11 rakaah i ramadhan eller ikke ramadhan. Pleide å be 4 rakaah og ikke spør om dens eleganse og lengde, så pleide han å be 4 rakaah og ikke spør om dems skjønnhet og lengde, så pleide han å be 3 rakaah. [Bukhari 154:1 og muslim 254:1]

 

Det kan vær at noen sier at alle ahaadith nevnt er jo fra Aisha r.a. Husk at vår mor Aisha r.a. var en stor lærd (imam) og flere sahaabah og taabiien (de som hadde sett sahaabah) lærte kunnskap fra henne.

Hvem kan kjenne vår Profetens witr salaah mer enn henne? Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam pleide å be witr om natten, hjemme.

 

Likevel skal jeg nevne hadith fra andre sahaabah.

 

Hadith nr. 6:

Abdullah Ibn Abbas r.a. sier at han sov i huset til Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam. Profeten sto opp, pusset tennene med siwaak, gjorde wodho mens han leste INNA FI KHALQIS SAMAAWATI WAL ARDH til slutten av surah. Så sto han opp og ba 2 rakaah salaah og utførte lang qiyaam, rokoo og sujood, så gikk han og la seg til han begynte å snorke. Så sto han opp og repeterte det samme som første gang og gikk og la seg. Når han sto opp igjen for tredje gang så ba han 3 rakaah (witr). [Muslim 261:1]

 

Hadith nr 7 og 8: Se i paranteset under Hadith nr. 4.

 

Hadith nr 9:

Miswar Ibn Makhramah r.a. sier at Abo Bakr r.a. ble gravlagt om natten, etter det så husket Omar r.a. og sa: “Jeg har ikke bedt witr enda”, han sto opp for å be witr og vi sto og ba bak med ham. Han ba 3 rakaah og gjorde kun salaam etter den tredje rakaah.

[Tahaawi, aathar us sunan og sanad er sahih]

 

Det er umulig å tenke at alle sahaabah som ba bak var stille og sa ingenting hvis Omar r.a. sin handling hadde vært i mot sunnah.

Når ingen sahaabi har sagt noe imot det så er det enighet, ijmaa (konsensus) av sahaabah r.a. som også er en viktig kilde.

 

Hadith nr 10:

Abdullah Ibn masood r.a. sier: Witr er 3 rakaah slik som dagens witr, maghrib salaah

[Tahaawi 173:, Aathar Us Sunan 12:2, sanad er sahih, Muwatta Muhammad har samme folk i sanad som Imam Muslim har i noen av sine ahaadith]

 

Tror at det er nok bevis, ellers er det nevnt 36 ahaadith totalt i ilaa us sunan volum 6, side 28 – 68.

 

BEVIS OM Å LØFTE HENDENE FØR ROKOO I TREDJE RAKAAH OG LESE QUNOOT INNI SEG HELE ÅRET

Hadith nr 1:

Obai ibn Kaab r.a. sier at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam pleide å be 3 rakaah witr, leste surah aala i første, kaafiroon i andre og surah ikhlaas i tredje rakaah og pleide å lese qunoot før han gikk i rokoo.

[nasaai, talkhis habiir, Ibn Majah med sahih sanad, aqeeli sier sahih]

 

Hadith nr 2:

Alqamah r.a. sier at Ibn Masood r.a. og sahaabah pleide å lese qunoot i witr før rokoo.

[Musannaf Ibn Abi Shaibah med sahih sanad ifølge kriteriene til Imam muslim r.a.]

 

Hadith nr 3:

Abdullah Ibn Masood r.a. sier at min mor sa: “Jeg så Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam at han leste qunoot før han gikk ned i rokoo.

[Jami ul masaanid, Hadith er hasan. Hadithen er rapportert av Imam Abo Hanifah r.a.]

 

Hadith nr 4:

Aswad r.a. sier at han så Abdullah Ibn Masood r.a. at han pleide å lese qul howallaho ahad i siste rakaah i witr, så pleide han å løfte hendene ved ørene (for å si Allaho Akbar) og deretter leste qunoot før han gikk i rokoo.

[BUKHARI i Juz raf ul yadain, Sahih hadith]

 

Hadith nr 5:

Abdullah Ibn Omar r.a. sier at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam pleide å be 3 rakaat witr og leste qunoot før rokoo.

[Tabrani i ausat, daif. Denne hadith blir nevnt som en støttespiller fordi det er en person som heter Sahl Ibn Abbas Tirmidhi som er daif i følge Darul Qutni r.a.]

 

Hadith nr 6:

Abo Osman sier at Omar r.a. pleide å løfte opp hendene (til ørene) i qunoot. [Bukhari, sahih]

Abo Osman sier at Omar r.a. ledet folk i witr deretter leste han qunoot før rokoo etter å ha løftet hendene……. [Bukhari, sahih] [Grunnen til å nevne første var at denne siste har mer forklaring]

 

Hadith nr 7:

Asim r.a. sier at jeg spurte Anas Ibn Malik r.a. om qunoot. Han sa at vi pleide å lese qunoot. Jeg spurte før rokoo eller etter rokoo?

Han r.a. sa før rokoo. Jeg sa at den og den personen sier at du har sagt at qunoot er etter rokoo? Anas r.a. sa; Det er løgn (feil), Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam leste qunoot etter rokoo for en måned, det var pga han hadde sendt 70 qurra (eksperter av koranen, hafiz og lærde) til mushrikiin og de hadde en fredsavtale men mushrikiin drepte dem alle sammen. Da gjorde Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam dua imot mushrikiin i en måned. [Bukhari, sahih]

 

Note: Det er flere ahaadith som tilsier at Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam, Abo Bakr r.a., Omar r.a. ikke pleide å lese qunoot i fajr bortsett fra om det var for å gjøre dua for noen eller dua imot fiender.

‘36 ahaadith er nevnt i ilaa us sunan volum 6 side: 92 – 111.’

 

Hadith nr 8:

Khalid Ibn Abo Imran r.a. sier at når Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam gjorde dua imot (dua for ødeleggelse av) Mudhar (som hadde drept 70 lærde, qurra muslimer) så kom jibril a.s. og pekte til Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam til å bli stille (i qunoot) og sa:
Å Mohammad, uten tvil så har ikke Allah Ta’aala sendt deg til å be imot folk (og kaste dem til helvete) og si upassende ord. Allah har sendt deg som nåde over hele verden og ikke en straff for menneskeheten. Så leste verset LAISA LAKA MIN AL AMR SHAION……

 

Sahaabi r.a. sier at så lærte Jibril a.s. Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam denne dua: Allahomma inna nastainoka wa nastaghfiroka ……… (osv slik hanafiyyah leser) [Mudawwana Kobra, Abo Dawood, hasan]

 

Hadith nr 9:

Profet sallallaho alaihi wasallam sier at den beste dua er den som blir lest i lav stemme [Ibn Hibban, sahih, Bahr ur raaiq]

 

Hadith nr 10:

Anas r.a. sier at Profet sallallaho alaihi wasallam sa: “Dua i lav stemme er 70 ganger sterkere enn dua lest høyt. (altså i ajr/belønning)

[Abo Shaykh, sahih]

 

Jeg avslutter her, ellers blir det veldig mye bare på ett emne som witr salaah.

Her ser vi at hanafi lovskolen ikke er basert på feil eller daif ahaadith men forståelsen ligger sterk i sunnah av Profet Mohammad sallallaho alaihi wasallam.

Ya Allah, tilgi mine feil og gi meg anledning til å rette dem og Ya Allah aksepter våre gode handlinger.

Besøk lærdes webside www.imam.no og still spørsmål på forumet, www.imam.no/forum

29.07.12 // 10. ramadhan 1433

Skrevet av Tehsin Abo Barirah (Imam)

[For spørsmål / tilbakemeldinger / feil skriv til abo.barirah@gmail.com]

Sjekket av Imam Abdul Waheed Aslam [Imam Makki Masjid Stavanger]

 

Share